polityka prywatności sklepu internetowego www.zrobtodobrze.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.zrobtodobrze.pl (dalej: „Serwis”), stanowiącego własność Administratora.
  2. Operatorem oraz administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Ewa Jach, ul. Liszta 2/154, 80-170 Gdańsk, e-mail: ewajach@zrobtodobrze.pl, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.
  3. Użytkownikami Serwisu są jego Klienci, tj. Osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu www.zrobtodobrze.pl („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Zakres zbieranych danych
  1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.
  2. Zakres zbieranych danych obejmuje: Nip, nazwa firmy, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.
 3. Cel przetwarzania danych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
   • umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym realizację zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur, obsługę reklamacyjną oraz obsługę transakcji dokonywanych przez Użytkownika, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;
   • przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
   • zapewniania bezpieczeństwa usług świadczonych przed Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
   • wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
   • statystycznym i archiwizacyjnym;
   • dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności nierejestrowanej;
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Uprawnienia użytkownika
  1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Ewa Jach, ul. Liszta 2/154, 80-170 Gdańsk.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   • wglądu do jego danych osobowych przechowanych przez Administratora;
   • żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
   • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
   • żądania usunięcia danych osobowych;
   • żądania wydania kopii danych osobowych;
   • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
   • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
   • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Realizacja uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
   • osobiście w siedzibie Administratora;
   • drogą pocztowa na wskazany wyżej adres w siedzibie Administratora;
   • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ewajach@zrobtodobrze.pl.
  4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Mechanizm cookies
  1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
  2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
  3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
  4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
  5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
  6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
  7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.
  8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
  9. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
 7. ADRES IP
  1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.
 8. Dostęp do baz danych osób trzecich
  1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępnione przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy;
   • Użytkownik wyrazi na to zgodę;
   • jest to konieczne w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie, operatorzy płatności, itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
   • jest to konieczne z uwagi na wyrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
   • jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
  2. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
   • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością nierejestrowaną;
   • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
   • pracownikom i współpracownikom.
 9. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.
 10. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
  1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 11. Profilowanie
  1. W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego pliki cookies.
  2. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Konsumenta skutki prawne lub wpływających na Konsumenta w podobnie istotny sposób, Sprzedający będzie je przeprowadzać tylko wtedy, gdy Konsument wyrazi na to zgodę.
  3. Konsument w każdej chwili może odwołać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Konsumenta zgody pozostaje zgodne z prawem.
 12. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 13. Zastosowaanie GOOGLE (Universal) Analytics i Yandex Metrica do celów analityki internetowej
  1. Strona internetowa Administratora używa Google (Universal) Analytics i Yandex Metrica, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com) oraz YANDEX, LLC . Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics i Yandex Metrica korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych oraz serwera Yandex w Rosji i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics i Yandex Metrica co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google i Yandex.Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod tym linkiem.
 14. Zmiany w polityce prywatności
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie.
  2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
  3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 09.04.2021r.