Regulamin sklepu internetowego www.zrobtodobrze.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy ZRÓB TO DOBRZE działający pod adresem www.zrobtodobrze.pl prowadzony jest przez Ewę Jach prowadzącą działalność nierejestrowaną – Ewa Jach, ul. Liszta 2/154, 80-170 Gdańsk.
 2. Sklep www.zrobtodobrze.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W celu korzystanie ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką Internetową z obsługą plików cookies i dostępem do Internetu oraz posiadanie konta e-mail.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą adresu e-mail: ewajach@zrobtodobrze.pl
 5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy,
 2. Formularz – formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej www.zrobtodobrze.pl pozwalający złożyć Zamówienie.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę.
 5. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Produkty – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem www.zrobtodobrze.pl
 8. Sprzedawca – Ewa Jach, wykonująca działalność nierejestrowaną, ul. Liszta 2/154, 80-170 Gdańsk.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która podjęła działania zmierzające do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, realizowane za pomocą formularza znajdującego się w Sklepie.

§3 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniających podatek VAT).

§4 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć „DODAJ DO KOSZYKA” (lub równoznaczny);
  • Kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DO KOSZYKA” (lub równoznaczny);
  • Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia Produktu, wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
  • Obowiązkowo zaznaczyć checkbox przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  • Kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” (lub równoznaczny), a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności;

§5 Metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;
  • Kurier InPost;
  • Paczka Orlen;
  • odbiór osobisty: Liszta 2/154, 80-170 Gdańsk;
 1. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:
  • przelewem przy pomocy płatności cashbill.pl, więcej informacji o tym systemie można znaleźć na www.cashbill.pl;
  • przelewem bankowym, gdzie Klient przelewa na konto Sprzedawcy kwotę wystarczającą do pokrycia zobowiązania wynikłego z zamówienia.
 2. Szczegółowe informacje na temat metody dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres e-mail. Jeżeli Zamówienie zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 1 dnia od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy i anulować Zamówienie w terminie 1 dnia od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§6 Realizacja zamówienia

 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odbioru zamówionego Produkt, może odebrać go pod adresem: Liszta 2/154, 80-170 Gdańsk, w umówionym terminie potwierdzonym ze Sprzedawcą, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej drogi komunikacji.
 2. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów pod adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka do pozostałych krajów możliwa jest jedynie po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych.
 4. Koszty wysyłki Produktu pokrywa Kupujący.
 5. Wysyłka Produktu następuje w ciągu 2 Dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty produkt w stanie wolnym od wad.
 7. Jeżeli Produkt jest dostarczony przez kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka Produktu jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo, w terminie 14 dni od dostarczenia Produktu, odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dostarczenia produktu.
 3. Kupujący może złożyć oświadczenie w formie:
  • elektronicznej wysłanej na adres ewajach@zrobtodobrze.pl zawierającej:
   1. imię i nazwisko Kupującego,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. adres do korespondencji,
   4. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
   5. numer Zamówienia,
   6. data złożenia Zamówienia;
  • papierowej, wysyłając je razem z Produktem na adres: Ewa Jach, ul. Liszta 2/154, 80-170 Gdańsk.
 4. Sprzedawca przesyła Kupującym potwierdzenie otrzymania oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu.
 7. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 8. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§8 Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu, powinien przesłać:
  • Własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne,
  • Produkt objęty reklamacją pod adres: Ewa Jach, ul. Liszta 2/154, 80-170 Gdańsk.
 5. Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:
  • uwzględnienia reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;
  • nieuwzględnienia reklamacji z powodu bezzasadności – koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielania na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy Produktu oraz prawidłowego wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczne z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcą.
 7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.
 8. W przypadku, gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.
 9. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

§9 Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  • nazwa Sklepu,
  • zdjęcia i opisy Produktów,
  • zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie elementy graficzne, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§10 Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.zrobtodobrze.pl/polityka-prywatnosci.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) i rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

§12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Ewa Jach, ul. Liszta 2/154, 80-170 Gdańsk, email: ewajach@zrobtodobrze.pl, właściciel Serwisu.
 2. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.zrobtodobrze.pl/polityka-prywatnosci/

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.